O Nas

Stowarzyszenie „Pod Dobrym Aniołem” powstało 22 października 2007 roku. Założycielami byli mieszkańcy osiedla Michałów w Radomiu. Jest organizacją pożytku publicznego, czyli taką, której podstawowym zadaniem jest działalność charytatywna oparta na zasadzie „non profit”.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju człowieka zgodnie z zasadami Katolickiej Nauki Społecznej, w szczególności poprzez:
1. Działalność edukacyjną, społeczną, kulturalną, informacyjną, charytatywną,
opiekuńczą dla dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych.
2. Pomoc rodzinie oraz osobom niepełnosprawnym.
3. Ochronę i promocję zdrowia w aspekcie psychicznym, fizycznym
i duchowym.
4. Wyrównanie szans rozwoju społeczeństwa.
5. Promocję uzdolnionych dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych.
6. Promocję regionalną i krajową, wspieranie inicjatyw integracyjnych.
7. Zapobieganie przestępczości, patologii, przemocy, uzależnieniom, wulgaryzmom.
8. Podtrzymywanie tradycji narodowej i państwowej oraz rozwijanie świadomości
obywatelskiej, społecznej, religijnej i kulturowej.
9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
10. Promowanie i organizacja pracy wolontariatu
11. Podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie realizuje swój cel i zadania poprzez:

1. Tworzenie i prowadzenie placówek oświatowych i klubów sportowych.
2. Realizowanie programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania patologizacji życia
społecznego.
3. Organizowanie konkursów, festynów, przeglądów twórczości, itp.
4. Organizowanie czasu wolnego i aktywnego wypoczynku.
5. Organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, pogadanek, spotkań.
6. Organizowanie imprez charytatywnych.
7. Organizację imprez kulturalnych promujących postawy obywatelskie i patriotyczne
8. Organizację imprez wzmacniających identyfikację z miejscem pochodzenia i jego
dziedzictwem kulturowym.
9. Ochronę środowiska naturalnego.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie w  XIV Wydziale  Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego 20 lutego 2009 roku. Od 2007 roku wspólnie z Caritas Parafialnym Parafii Św. Łukasza w Radomiu, a obecnie już samodzielnie członkowie Stowarzyszenia prowadzą świetlicę środowiskową „Pod Dobrym Aniołem” przy ul. Piastowskiej 3.